Phần mềm Kế tóan doanh nghiệp KTDN

Liên hệ : DNTN TMDV Tin Học Hoàn Hảo - Địa chỉ : Số 22Bis đường 16 tháng 4, TP Phan rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.   - Điện thoại : 068.382.2870 - 068.383.0486 - 091.393.0061   - Fax : 068.383.0486     E-mail : kinhdoanh@ktdn.vn

KTDN 5.0 phần mềm kế toán Việt Nam, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa   ban hành tại quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006  của Bộ tài chính và   được thiết kế phù hợp theo các tiêu chuẩn, điều kiện   về   phần mềm kế toán quy định tại   Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ tài chính.

KTDN 5.0 là một hệ thống   Kế toán tài chính   trên máy vi tính đầy đủ và   hoàn chỉnh theo quy định của chế độ kế toán hiện hành bao gồm : Hệ thống tài khoản kế toán, Hệ thống báo cáo tài chính,  Chế độ chứng từ kế toán và Chế độ sổ kế toán.

KTDN 5.0 là một hệ thống Kế toán quản trị và Kế toán thuế được tổ chức một cách chặt chẽ ngay từ khâu lập,   cập nhật chứng từ  khi nghiệp vụ   kinh tế    tài chính phát sinh, được phản ánh kịp thời, đầy đủ vào hệ thống sổ kế toán chi tiết, đến tổng hợp báo cáo thông tin kế toán phục vụ công tác ra   quyết định quản trị doanh nghiệp và kê khai thuế.

KTDN 5.0 sử dụng phù hợp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp   có quy mô vừa và nhỏ,    đáp ứng yêu cầu quản lý hầu hết các lĩnh vực,    ngành nghề   kinh doanh của doanh nghiệp : thương mại dịch vụ, sản xuất, xây dựng...

KTDN 5.0 phiên bản có nhiều cải tiến quan trọng so với các   phiên bản trước đây.   Đặc biệt là chức năng tự in hóa đơn, chứng từ theo Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ tài chính,     hướng   dẫn   thi   hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán   hàng  hóa, cung ứng dịch vụ.

Đơn vị :
Địa chỉ :
Điện thoại :
E-mail :
Yêu cầu :
 
Phần mềm Kế tóan doanh nghiệp KTDN
phan mem ke toan doanh nghiep ktdn

KTDN ® đã đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả theo Giấy chứng nhận Số 512/2007/QTG, ngày 20/07/2007 cấp cho chủ sở hữu : DNTN TMDV Tin Học Hoàn Hảo - Địa chỉ : Số 22Bis đường 16 tháng 4, TP Phan rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : 068.382.2870 - 068.383.0486 - 091.393.0061 - Fax : 068.383.0486Phần mềm Kế tóan doanh nghiệp KTDN
PHAN MEM KE TOAN DOANH NGHIEP KTDN
phan mem ke toan doanh nghiep ktdn
phần mềm kế tóan doanh nghiệp ktdn